บอร์ดม.5

                        

 ถาม ตอบ แนะนำ แบ่งปัน ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

Advertisements
17 ความเห็น

17 thoughts on “บอร์ดม.5

 1. คำถาม
  1. จงให้ความหมายของความยาวคลื่น มา 3 อย่าง
  2. แหล่งกำเนิดคลื่นปล่อยคลื่นมีความยาวคลื่น 0.05 เมตร วัดอัตราเร็วได้ 40 เมตร/วินาที
  เป็นเวลา 0.8 วินาที ได้คลื่นทั้งหมดกี่ลูกคลื่น
  3. คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่เข้ากระทบผิวสะท้อนราบเรียบจะเกิดการสะท้อนขึ้น คลื่นน้ำที่
  สะท้อนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา
  4. ในการทดลองเรื่องการหักเหของคลื่นผิวน้ำ เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึก
  ไปน้ำตื้น ความยาวคลื่น λ ความเร็ว v และ ความถี่ f ของคลื่นผิวน้ำจะเปลี่ยนอย่างไร
  5. คลื่นชนิดหนึ่งเมื่อเกิดการแทรกสอดแนวปฏิบัพที่ 2 เอียงทำมุมจากแนวกลาง 30o
  หากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองอยู่ห่างกัน 8 เมตร
  ก. ความยาวคลื่นนี้มีค่าเท่าใด ( 2 m )
  ข. หากคลื่นนี้มีความเร็ว 300 m/s จะมีความถี่เท่าใด
  ช่วยกันอธิบายคำตอบด้วยนะครับ

  • 1. ตอบ ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
   ระยะทางระหว่างหน้าคลื่นถึงหน้าคลื่น
   มีเฟสตรงกัน
   2.ตอบ 1 ลูกคลื่น
   จากนางสาว จิราวรรณ ประมาณ เลขที่ 14 ม.5/1

  • 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
   2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
   3.มีเฟสตรงกัน
   2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
   3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
   4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
   5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
   ข. f =150 Hz

   โดยนางสาวปิยธิดา บุญโสพิศ ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 27

 2. 1.ตอบ 1. ระยะทางจากสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2. ระยะทางจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ 1ลูกคลื่น
  3.ตอบ เฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยน f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก. 2ม.
  ข. 150 Hz
  กชกร แก้วเขียว 5/2 เลขที่ 22

 3. 1. ตอบ ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

  โดยนางสาวปิยธิดา บุญโสพิศ ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 27

 4. 1.ตอบ 1. ระยะทางจากสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2. ระยะทางจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ 1ลูกคลื่น
  3.ตอบ เฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยน f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก. 2ม.
  ข. 150 Hz

 5. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

  โดยนางสาวณัฐสิมา วงค์ดาว ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 25

 6. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

  โดยนางสาวกัลยา รู้หลัก ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 23

 7. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

  โดยนางสาวสุกัญญา ตราทิพย์ ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 30

 8. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

  โดยนางสาวกัลยรัตน์ แสงแก้ว ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 7

 9. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

 10. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

 11. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

 12. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

 13. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

 14. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

 15. 1. ตอบ 1.ระยะทางระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่น
  2.ระยะทางระหว่างท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
  3.มีเฟสตรงกัน
  2.ตอบ มีคลื่นทั้งหมด 1 ลูกคลื่น
  3.ตอบ มีเฟสเปลี่ยนไป 0 องศา
  4.ตอบ แลมด้าลดลง v เปลี่ยนไป f ไม่เปลี่ยน
  5.ตอบ ก.ความยาวคลื่นเท่ากับ 2 เมตร
  ข. f =150 Hz

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s