ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต มีความสัมพันธ์กับวิชาต่างๆ เช่นคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

 การค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และขอบเขตวิชาฟิสิกส์

(1) ความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาจากการสังเกตปรากฎการณ์ธรรมชาติและจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล แล้วสรุปผล ข้อสรุปที่ได้นี้อาจนำไปสู่ทฤษฎี ถ้าทฤษฎีนี้สามารถอธิบายปรากฎการณ์ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกครั้ง ทฤษฎีดังกล่าวก็จะพัฒนาไปเป็น กฎ
(2) วิชาทางฟิสิกส์ได้มาจากจินตนาการโดยการสร้างแบบจำลอง (model) ทางความคิดโดยใช้หลักการณ์ของฟิสิกส์ ซึ่งนำไปสู่การสร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ในธรรมชาติ และมีการทดลองเพื่อตรวจสอบ ทฤษฎีนั้นๆ

        ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในวิชาฟิสิกส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ

           1.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (qualitative  data)  เป็นข้อมูลที่จากการบรรยายสภาพของสิ่งที่สังเกตได้  ตามขอบเขตของการรับรู้  เช่น  การระบุลักษณะรูปทรง  ลักษณะพื้นผิว  สี  กลิ่น  รส  ซึ่งเป็นข้อมมูลที่ยังไม่ได้วัดหรือวัดไม่ได้

           2.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  (quantitative data)  เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดปริมาณต่างๆ ของระบบที่ศึกษา  โดยใช้เครื่องมือวัดและวิธีการวัดที่ถูกต้อง  ทำให้ได้ข้อมูลเชิงตัวเลข  เช่น  ข้อมูลระยะทาง  มวล  เวลา  และอุณหภูมิ  เป็นต้น

2 thoughts on “ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s