ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต มีความสัมพันธ์กับวิชาต่างๆ เช่นคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

 การค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และขอบเขตวิชาฟิสิกส์

(1) ความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาจากการสังเกตปรากฎการณ์ธรรมชาติและจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล แล้วสรุปผล ข้อสรุปที่ได้นี้อาจนำไปสู่ทฤษฎี ถ้าทฤษฎีนี้สามารถอธิบายปรากฎการณ์ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกครั้ง ทฤษฎีดังกล่าวก็จะพัฒนาไปเป็น กฎ
(2) วิชาทางฟิสิกส์ได้มาจากจินตนาการโดยการสร้างแบบจำลอง (model) ทางความคิดโดยใช้หลักการณ์ของฟิสิกส์ ซึ่งนำไปสู่การสร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ในธรรมชาติ และมีการทดลองเพื่อตรวจสอบ ทฤษฎีนั้นๆ

        ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในวิชาฟิสิกส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ

           1.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (qualitative  data)  เป็นข้อมูลที่จากการบรรยายสภาพของสิ่งที่สังเกตได้  ตามขอบเขตของการรับรู้  เช่น  การระบุลักษณะรูปทรง  ลักษณะพื้นผิว  สี  กลิ่น  รส  ซึ่งเป็นข้อมมูลที่ยังไม่ได้วัดหรือวัดไม่ได้

           2.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  (quantitative data)  เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดปริมาณต่างๆ ของระบบที่ศึกษา  โดยใช้เครื่องมือวัดและวิธีการวัดที่ถูกต้อง  ทำให้ได้ข้อมูลเชิงตัวเลข  เช่น  ข้อมูลระยะทาง  มวล  เวลา  และอุณหภูมิ  เป็นต้น

Advertisements

2 thoughts on “ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s